Obchodné podmienky

Obchodné podmienky internetovej stránky www.chrum.sk

I. Úvodné ustanovenia a Vymedzenie pojmov

 

 1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj “VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi Nextio s.r.o., so sídlom Černyševského 1287/10, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 52 723 925, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 141208/B, DIČ: 2121117372 (ďalej tiež ako “Poskytovateľ¨) a každou osobou, ktorá je objednávateľom služieb, ponúkaných Poskytovateľom prostredníctvom internetovej stránky Poskytovateľa.

 2. Kontakt na Poskytovateľa je: email: info@chrum.sk, telefónne číslo: 0951 337 560. 

 3. Poskytovateľ je súčasne prevádzkovateľom elektronického systému prostredníctvom ktorého prevádzkuje internetovú stránku s názvom www.chrum.sk (ďalej aj “Internetová stránka“). Internetová stránka predstavuje priestor, kde môžu tretie osoby, najmä reštaurácie a iní podnikatelia poskytujúci služby predaja a dovozu jedál a nápojov, zverejňovať (po dohode s Poskytovateľom) svoje ponuky jedál, nápojov a ich donášky. Internetová stránka tak umožňuje Kupujúcim vybrať si jedlo a/alebo nápoj, o kúpu a donášku ktorého má Kupujúci záujem, ako aj vybrať si tretiu osobu (najmä reštauráciu alebo iného poskytovateľa týchto tovarov a služieb), u ktorého si chce vybrané jedlo alebo nápoj a ich donášku objednať.

 4. Poskytovateľom služieb ponúkaných prostredníctvom internetovej stránky je Poskytovateľ vymedzený v bode 1 tohto článku VOP.

 5. Kupujúcim je každá osoba (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom Internetovej stránky Poskytovateľa, a ktorá obdržala emailové oznámenie o prijatí objednávky.

 6. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní zmluvy podľa týchto VOP nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.

 7. Službami sa rozumejú služby, ktoré Poskytovateľ ponúka prostredníctvom Internetovej stránky. Ide o služby spočívajúce v sprostredkovaní kúpnej zmluvy týkajúcej sa predaja a kúpy jedla a/alebo nápojov a ich následnej donášky, a to medzi kupujúcim a treťou osobou ako predávajúcim, ktorá poskytuje jedlo, nápoje a ich donášku. Poskytovateľ výlučne sprostredkuje kontakt medzi Kupujúcim a treťou osobou poskytujúcou služby prípravy, predaja a donášky jedál a nápojov. Poskytovateľ jedlo ani nápoje nepripravuje, nepredáva ani nezabezpečuje ich donášku – výlučne sprostredkuje záujem kupujúceho o tieto tovary a služby a to tak, že objednávku kupujúceho zašle ihneď po jej obdržaní (v lehotách podľa týchto VOP) tretej osobe, u ktorej si Kupujúci má záujem objednať kúpu a donášku jedla a/alebo nápojov. Následne prebieha uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi Kupujúcim a touto treťou osobou, v prípade, že sa tak obidve zmluvné strany dohodnú.

 8. Zmluvou sa rozumie zmluva o sprostredkovaní medzi Poskytovateľom ako sprostredkovateľom aKupujúcim (ďalej tiež ako „zmluva“).

 9. Príslušným orgánom vykonávajúci dozor nad zákonnosťou v oblasti ochrany spotrebiteľa je:

 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj

Bajkalská 21/A

P. O. BOX č. 5

820 07 Bratislava

tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04

fax č. 02/58 27 21 70

 

 1. V prípade akýchkoľvek sťažností, alebo podnetov, tie Kupujúci môže adresovať aj priamo Poskytovateľovi, pričom odporúčame Kupujúcim, aby na zasielanie sťažností a podnetov Poskytovateľovi využili emailovú adresu Poskytovateľa: info@chrumsk. Akákoľvek sťažnosť bude posúdená a vybavená do 10 pracovných dní v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pričom o jej vybavení informujeme spotrebiteľa rovnakou formou, akou spotrebiteľ sťažnosť, alebo podnet Poskytovateľovi doručil.

 

II. Objednávka služieb – uzatvorenie zmluvy 

 

 1. Návrhom na uzatvorenie zmluvy zo strany kupujúceho, je objednávka služieb realizovaná prostredníctvom elektronického objednávkového formulára na internetovej stránke Poskytovateľa. 

 2. K akceptácii objednávky služieb zo strany Poskytovateľa, a teda k uzatvoreniu zmluvy, dochádza na základe elektronického potvrdenia o prijatí objednávky zo strany Poskytovateľa, ktoré bude zaslané kupujúcemu na emailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke služieb.

 3. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov Poskytovateľa a Kupujúceho.

 4. Zmluva môže zaniknúť aj dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od nej.

 

III. Cena za služby a platobné podmienky

 

 1. Poskytovateľ poskytuje Kupujúcemu služby prostredníctvom internetovej stránky www.chrum.sk, uvedené v týchto Všeobecných obchodných podmienkach, bezodplatne, a teda Kupujúci neplatí Poskytovateľovi žiadnu platbu ani poplatok za to, že využíva služby poskytované Poskytovateľom prostredníctvom internetovej stránky www.chrum.sk.

 2. Cenu objednaného jedla alebo nápojov a cenu dopravy hradí Kupujúci, v prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy, priamo tretej osobe, u ktorej si kúpu a donášku jedla alebo nápojov objednal. Uvedenú cenu je Kupujúci oprávnený tretej osobe zaplatiť výlučne v hotovosti alebo stravnými lístkami, a to pri prevzatí objednaného tovaru. Základným platidlom je mena euro. 

 

IV. Poskytnutie služieb

 

 1. Poskytnutím služby sa rozumie zaslanie objednávky jedla a/alebo nápojov, vygenerovanej Kupujúcim prostredníctvom internetovej stránky www.chrum.sk, tej osobe, ktorú si Kupujúci zvolil na internetovej stránke www.chrum.sk ako osobu od ktorej má záujem si jedlo a/alebo nápoje kúpiť.

 2. Poskytovateľ poskytne službu do jednej minúty po uzatvorení zmluvy, t. j. do jednej minúty po prijatí objednávky a jej potvrdení zo strany Poskytovateľa.

 3. Lehota na poskytnutie služby začína plynúť odo dňa potvrdenia objednávky zo strany Poskytovateľa.

 4. Poskytovateľ je povinný poskytnúť kupujúcemu služby v objednanom rozsahu a včas, spolu s daňovými dokladmi, ktoré sa vzťahujú kobjednávke. 

 5. Kupujúci je povinný pri objednaní služby a poskytovaní údajov, poskytnúť Poskytovateľovi všetky údaje pravdivo a bez chýb. Takto poskytnuté údaje považuje Poskytovateľ za správne a pravdivé. Poskytovateľ sa nepodieľa na obsahu objednávky a za jej obsah nezodpovedá.

 6. Poskytovateľ výlučne sprostredkuje uzatvorenie kúpnej zmluvy, t. j. prepošle objednávku Kupujúceho tej osobe, u ktorej si Kupujúci prostredníctvom stránky www.chrum.sk má záujem objednať kúpu a donášku jedla a/alebo nápojov. Celá následná komunikácia, ako aj uzatvorenie zmluvy a platba už prebieha medzi Kupujúcim a touto osobou určenou kupujúcim. V prípade, že medzi Kupujúcim a treťou osobou dôjde k uzatvoreniu zmluvy, všetky právne vzťahy s tým súvisiace sú výlučne vzťahmi medzi Kupujúcim a treťou osobou a akékoľvek práva a povinnosti z tohto vzťahu vyplývajú iba týmto zmluvným stranám (Kupujúcemu a tretej osobe).

 7. Tretia osoba nie je povinná uzatvoriť zmluvu s Kupujúcim a zabezpečiť mu donášku jedla a/alebo nápojov.

 8. Poskytovateľ nezodpovedá za splnenie záväzkov treťou osobou ani Kupujúcim, rovnako ako nezodpovedá ani za včasnosť doručenia jedla a/alebo nápojov, ich kvalitu a pod., a to s ohľadom na skutočnosť, že Poskytovateľ nie je zmluvnou stranou vzťahu medzi Kupujúcim a treťou osobu, predmetom ktorej je donáška jedla a/alebo nápojov.

 

 

V. Odstúpenie kupujúceho od zmluvy bez uvedenia dôvodu

 

 1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s Poskytovateľom do 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy.

 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, odstúpenie od zmluvy oznámiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty Poskytovateľovi alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu Poskytovateľa, ktorá je: Nextio s.r.o., Černyševského 1287/10, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka.

 3. Odstúpenie od zmluvy možno u Poskytovateľa uplatniť v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (napr. e-mail). Uplatnenie odstúpenia od zmluvy je možné uskutočniť aj prostredníctvom Formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je sprístupnený na internetovej stránke Poskytovateľa. Spotrebiteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj ústne a to najmä jednoznačne formulovaným vyhlásením spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Odporúčame spotrebiteľovi aby v odstúpení od zmluvy uviedol dátum objednania služieb, službu, od ktorej odstupuje, meno a priezvisko, adresu .

 4. Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia.

 5. Môžete využiť formulár odstúpenia od zmluvy. Uvedený formulár je voľne prístupný k nahliadnutiu aj stiahnutiu na internetovej stránke Poskytovateľa.

 6. Vzhľadom k charakteru poskytovanej služby, nevzniknú spotrebiteľovi  v prípade odstúpenia od zmluvy žiadne osobitné náklady (ako by tomu bolo napríklad v prípade vrátenia tovaru). Rovnako nevzniknú ani žiadne platby, ktoré by Poskytovateľ musel Kupujúcemu vrátiť, nakoľko služby poskytované Poskytovateľom pre Kupujúceho sú bezodplatné. Ak by Poskytovateľ napriek tomu z akéhokoľvek dôvodu prijal od Kupujúceho nejakú platbu, Poskytovateľ vráti zaplatené plnenie za služby do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, a to na účet oznámený Kupujúcim. Ak takýto účet nebude oznámený bude plnenie vrátené na účet Kupujúceho, z ktorého bola úhrada vykonaná.

 

 

VI. Alternatívne riešenie sporov

 

 1. V prípade, že kupujúci, ktorý je spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Poskytovateľ na žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania kupujúcim, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Poskytovateľom je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/; kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov medzi Poskytovateľom a Kupujúcim – spotrebiteľom vyplývajúcich zo zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich so zmluvou ako spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a v zákone č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

VII. Záverečné ustanovenia

 

 1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny Všeobecných obchodných podmienok je splnená jeho umiestnením na Internetovej stránke Poskytovateľa V prípade zmeny vo Všeobecných obchodných podmienkach, vzťah medzi Kupujúcim a Poskytovateľom sa riadi podľa Všeobecných obchodných podmienok platných a účinných pri uzatvorení zmluvy, a to až do momentu jej zániku.

 2. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z.o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

 3. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

 4. Tieto Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť Reklamačného poriadku, ktorý je sprístupnený na Internetovej stránke Poskytovateľa.

 5. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením na Internetovej stránky Poskytovateľa dňa 1.2.2021